AS UNIBROKKER Klientu sūdzību izskatīšanas kartība

1.    AS “UNIBROKKER” (turpmāk tekstā Sabiedrība) katrai fiziskai vai juridiskai personai (turpmāk tekstā Klients) ir tiesības iesniegt sūdzības par piedāvātajiem produktiem un pakalpojumiem, Klientu apkalpošanas kvalitāti, uzņēmuma organizāciju vai cita veida sūdzības, kā arī priekšlikumus un ierosinājumus.

2.    Sabiedrība izskata klientu sūdzības, ievērojot Latvijas Republikas tiesiskos aktus, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumus, ar Sadarbības partneriem (apdrošināšanas sabiedrībām) un Klientiem noslēgtos līgumus.

3.    Kārtību, kādā norisinās Sabiedrībai iesniegto sūdzību un ierosinājumu tālāk izskatīšana (reģistrēšana, izskatīšana, informācijas apkopošana, analizēšana un atbilžu sagatavošana), reglamentē Sabiedrības izstrādāta “Klientu sūdzību izskatīšanas kārtība”.

4.     Sabiedrība pieņem Klientu materializētā un nematerializētā veidā iesniegtās sūdzības un priekšlikumus. Materializēta veida sūdzības un priekšlikums ir papīra, faksimila, vai elektroniskā veidā izteikta Klienta sūdzība vai priekšlikums.

5.    Sabiedrība par materializētām sūdzībām uzskata sūdzības, kas iesniegtas Sabiedrībā:
- klientam personīgi iesniedzot sūdzību vai priekšlikumu Sabiedrības birojā Cēsu ielā 31/3, Rīgā;
- ar pasta starpniecību, nosūtot sūdzību uz šādu adresi: Cēsu ielā 31/3, Rīgā, LV-1012;
- izmantojot e-pastu, nosūtot sūdzību uz šādu adresi: info@unibrokker.lv.

6.    Iesniedzot materializētu sūdzību vai priekšlikumu, iesniedzējam tajā jānorāda ziņas par sevi (fiziskām personām: vārds, uzvārds, juridiskām personām: nosaukums un reģistrācijas numurs, pārstāvja amats un vārds, uzvārds), iesniedzēja adrese, sūdzības vai priekšlikuma būtība, dokumenti, uz kuriem pamatojas sūdzība, to kopijas. Vēlams, bet ne obligāts, ir iesniedzēja telefona numurs, elektroniskā pasta adrese vai cits norādīts komunicēšanas veids operatīvās sazināšanas vajadzībām ar Klientu.

7.    Nematerializētā veida sūdzības un priekšlikumi ir mutvārdos izteikta Klienta sūdzība vai priekšlikums.

8.    Klientam ir iespēja izteikt sūdzību vai priekšlikumu, sazinoties ar Sabiedrības darbinieku personīgi pa tālruni +371 67555500;

9.    Sabiedrība izskata visas klientu sūdzības un priekšlikumus. Klienta sūdzības Sabiedrība izvērtē, ievērojot objektivitātes un taisnīguma principus, bet priekšlikumus, atbilstoši to aktualitātei. Rakstiskas atbildes Klientiem Sabiedrība sniedz tikai rakstiski saņemtām (materializētām) sūdzībām un priekšlikumiem.

10. Sūdzība vai priekšlikums tiek reģistrēts Sabiedrībā saskaņā ar iekšējo lietvedības kārtību. Sabiedrības darbinieki nodrošina, ka no Klienta saņemtās sūdzības trīs dienu laikā tiek reģistrētas Sabiedrībā noteiktajā kārtībā.

11. Ja iesniegtajā materializētajā sūdzībā nav saprotama aprakstītā sūdzības būtība, nav pievienoti dokumenti, uz kuriem tā pamatota vai tā ir neskaidra, Sabiedrība sagatavo atbildi Klientam norādot sūdzības trūkumus vai sazinās ar Klientu, lai noskaidrotu nepilnības.

12.  Ja iesniegtā sūdzība atbilst minētajiem kritērijiem, tā pēc reģistrācijas tiek nodota izskatīšanai Sabiedrības valdei. Valde izvērtē saņemtās sūdzības būtību un nodod Sabiedrības darbiniekam atzinuma sagatavošanai par saņemto sūdzību.

13. Sabiedrība sagatavo un nosūta atbildes vēstuli Klientam piecpadsmit dienu laikā no sūdzības saņemšanas (reģistrēšanas) dienas Sabiedrībā, bet, ja Klienta sūdzības izskatīšanā nepieciešams iesaistīt arī citas institūcijas un organizācijas, atbildes vēstule Klientam tiek nosūtīta trīsdesmit dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas.

14. Gadījumā, ja Sabiedrības valde konstatē, ka sūdzība vai priekšlikums ir bijis atbilstošs un pastāv nepilnības piedāvātajos produktos un pakalpojumos, trūkumus Klientu apkalpošanā vai uzņēmuma organizācijā, tiek nozīmēta atbildīgā persona šo nepilnību novēršanai.

15. Konstatēto nepilnību novēršanas plānu kontrolē Sabiedrības valde.